دل شیشه گلخانه است شیشه ای که می شکند و باز ساخته می شود اما نه مثل گذشته


دسته ها :
سه شنبه اول 11 1387
X