ده نکته برای زیبائی یک زن !!!۱ - برای داشتن لب های جذاب کلام محبت آمیز به
زبان آورید

۲ - برای داشتن چشمان زیبا به زیبایی های مردم
و خوبیهای آنها توجه کنید

۳ - برای خوش اندام ماندن غذایتان را با
گرسنگان تقسیم کنید

۴ - برای داشتن موهای زیبا بگذارید کودکی هر
روز آن را نوازش کند

۵ ـ برای داشتن فرم مناسب در حالی راه بروید که
میدانید هرگز تنها نیستید

۶ - انسانها بیشتر از اشیا احتیاج به تعمیر نو
شدن احیا شدن مرمت شدن و
رهاشدن دارند هیچ وقت هیچ کدام را دور نریزید

۷ - به خاطر داشته باشید هرگاه به دست یاری
نیاز داشتید همیشه یکی در
انتهای دست خودتان پیدا میکنید

همین طور که سنتان بالا میرود شما متوجه
میشوید که ۲ دست دارید یکی برای
کمک به خودتان و یکی برای یاری دیگران

۸ - زیبایی یک زن به لباسهایی که میپوشدبه
صورتش و به مدل مویش بستگی
ندارد زیبایی یک زن در چشمانش پدیدار میشود
چرا که آنها دروازه های باز
قلبش هستند جایی که عشقش جای دارد

۹ - زیبایی یک زن در آرایشش نیست بلکه در
زیبایی واقعی روحش اوست ، مهم
این است که او مشتاقانه عشقش را نثار میکند


دسته ها :
دوشنبه سیم 10 1387
X