هفت نصیحت مولانا1. گشاده دست باش، جاری باش، کمک کن (مثل رود)

2. باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید)

3. اگرکسی اشتباه کردآن رابه پوشان (مثل شب)

4. وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ)

5. متواضع باش و کبر نداشته باش (مثل خاک)

6. بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا )

7. اگرمی خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آینه)دسته ها :
يکشنبه بیست و نهم 10 1387
X