انسانی خردمند است که وقتی میبیند مجبور است موقعیتی را ترک کند، این کار را بکند.!!!
دسته ها :
پنج شنبه نوزدهم 10 1387
X