خدا جاهایی زندگی می کند که به او اجازه ورود داده باشند....!!!!

آسمان
دسته ها :
يکشنبه پانزدهم 10 1387
X