نیایش

 هر روز نیایش کنید.حتی اگر نیایش های شما بی کلام اند و در آن ها هیچ چیز نمی خواهید،و به سختی می توان آنها را فهمید.از نیایش های خود عادتی پدید آورید.اگر در آغاز دشوار باشد،چنین تصمیم بگیرید:"این هفته هر روز نیایش می کنم". هفت روز پیاپی با این تصمیم خود تجدید عهد کنید
دسته ها :
چهارشنبه یازدهم 10 1387
X