شیشه ای باش اما نه آنقدر شیشه ای که با هر نفسی بشکنی ..

همیشه به فکر پایان باش اما نه آنقدر که آغاز را فراموش کنی ..

با خودت و تمام دنیا صادق باش حتی اگر دنیا با تو صادق نباشد


دسته ها :
يکشنبه هشتم 10 1387
X