وقتی عادتی پدید می آید مبارزه با آن دشوار است.اما هنگامی که همین عادت ما را مجبور کند رفتار جدیدی در پیش گیریم،تصمیم های جدید و انتخاب های جدیدی انجام دهیم،آگاه می شویم که این عادت به زحمت نمی ارزد.


دسته ها :
دوشنبه نهم 10 1387
X