دو خدا وجود دارد.خدایی که استادان دانشگاه درباره او به ما می آموزند،و خدایی که خود به ما می آموزد.خدایی که مردم همیشه درباره اش صحبت می کنند،و خدایی که خود با ما سخن می گوید

.خدایی که هراسیدن را از او آموخته ایم،و خدایی که از عطوفت با ما سخن می گوید.

    دو خدا وجود دارد:خدایی که در بلنداست،و خدایی که در زندگی روزمره ما حضور دارد.خدایی که از ما می طلبد،و خدایی که قرض های ما را می بخشد.خدایی که ما را با آتش دوزخ تهدید می کند،و خدایی که بهترین راه را نشان ما می دهد.  

 

 دو خدا وجود دارد: خدایی که ما را زیر بار گناهانمان خرد می کند و خدایی که با عشق خویش ما را آزاد می کند!!!! 

 
دسته ها :
دوشنبه نهم 10 1387
X