زندگی شاید مثه یه جویبار باشه همونطور که جویبار را از کوچه پس کوچه ها می گذرن و می رن و می رن تا به رود برسن و شاید شانس بیاره و برسه به دریا و یا اینقدر بخت با باهاش باشه که به اقیانوس برسه می دونی جویبار وقتی قشنگه که آب زلال و پاک توش جریان داشته باشه و اینکه اون اب مزه و طعمه ی بده که هیچ کس اون تجربه نکرده باشه پس ما همه می تونیم یه جویبار پر از امید شادی و پاکی و صداقت و بودن باشیم


دسته ها :
دوشنبه دوم 10 1387
X