عشق و سد مثل هم هستند : اگر بگذاری ترک کوچکی ایجاد شود که فقط باریکه آبی از آن بگذرد،اندک اندک تمام دیواره را فرو می ریزد و لحظه ای می رسد که در آن هیچ کس دیگر نمی تواند جلو جریان آب را بگیرد.اگر دیواره ها فرو بریزند،عشق همه چیز را در اختیار می گیرد دیگر برایش مهم نیست که ممکن چیست و ناممکن چیست،برایش مهم نیست که می توانیم یا نمی توانیم معشوقمان را کنار خود داشته باشیم یا نداشته باشیم ....عشق یعنی اختیار از دست دادن!  
دسته ها :
يکشنبه اول 10 1387
X