کاش می دانستی
بعضی از واژه ها مانند درد
کشیدنی است نه نوشتنی

دسته ها :
شنبه بیست و سوم 9 1387
X