ساقیا می به من مست مده

 

می به این مست تهی دست مده

 

من به هرم نفست هم مستم

 

جز نفس بر من سرمست مده

 فواد توحیدی
دسته ها :
شنبه هفدهم 12 1387
X