عاشق شو،وگرنه کار جهان روزی به پایان می رسد.
متعلق عشق مهم نیست، مهم آن است که گل عشق در تو بشکفد.
بگذار عشق خاصیت تو باشد.
به خورشید و ماه و ستارگان عشق بورز.
به آدمها و حیوانات و پرندگان عشق بورز.
وجود خود را به عشق تبدیل کن و بگذار همه ی هستی محبوب تو باشد.
هنگامی که عشق تو چتر خویش را بر همه چیز و همه کس می گسترد،
هنگامی که عشق تو مرز نمی شناسد،
هنگامی که عشق تو در هیچ قفسی گرفتار نمی آید،
هنگامی که عشق تو قید و شرط نمی شناسد،
هنگامی که عشق ، به نحوه ی بودن تو در هستی تبدیل می شود،
آن گاه عشق تو، نیایش مدام توست.
آن گاه عشق تو، مراقبه ی ژرف توست.
آن گاه عشق تو،تو را آزاد می کند.
تنها عشق است که می رهاند.
عشق آزادیست.

دسته ها :
يکشنبه یازدهم 12 1387
X