خدایا ریشه ی شادیهای مرا در غم دیگران قرار مده...

چهارشنبه جهاردهم 12 1387
X