آنقدر به تاریکی لعنت نفرستید شمعی روشن کنید.

آن کس که به فکر فردا نیست به غم فردا گرفتار می شه .

کنفوسیوس


دسته ها : لاو شعر
چهارشنبه بیست و ششم 4 1387
X