چرا بعضی ها از نسل سرما و زمستانند و در

خانه دلشان اجاق مهربانی نمی سوزد ؟

مثل همان عروسکهایی که با چشمان شفاف

 و قشنگشان می بینند ،اما نمی بینند به هیچ چیز نمی توان دل بست

نه به دیوارها و نه به پنجره هایی که

با پلک نیمه بیدارشان همه جا را مینگرند

برای بالا رفتن باید پرواز کرد ...


دسته ها : لاو شعر
شنبه دوم 6 1387
X