در غریبی کسی را یاد کردن عار نیست

                یک ورق نامه نوشتن کمتر از دیدار نیست

گر چه این ناقابلیها قابل گفتار نیست

               جان فدای دوست کردن در پیش ما دشوار نیست


دسته ها : لاو شعر
شنبه دوم 6 1387
X