گل اگرخشک شودساقه ی ان میماند

  عشق اگردورشودخاطره اش میماند
در میان همگان گشتم و عاشق نشدم

 تو چه کردی که تو را دیدم و دیوانه شدم


دسته ها : لاو شعر
يکشنبه نوزدهم 8 1387
X