ثلام بکس تبیان

خوفید؟؟

پفخشید اگه کامنتاتونو نمیجفابیدم

تو این مدت درگیر بودم افتضاح

همش درگیر کارای مدرسه

امسال همش جنگ و دعوا بود

ولی خههههههههلی فاز داد

خلاصه هر چی شاخ بود شکوندیم

ولی یه دو سه نفری تش مانده بید

راستی

          *** عیدتون مبالک ***

                 **سال گاو**

               http://img.tebyan.net/big/1387/12/1812245091741215010616422541234913417557.jpg

               

دیر به دیر می آپم چون ناطور درگیرم

در کل ببخشید اگه بهتون نسریدم

فهلا بای بای

 

دسته ها :
دوشنبه دهم 1 1388

                             http://img.tebyan.net/big/1387/08/192511664551421356219610173726023420547.jpg

   و اما تنهایی...

دسته ها : لاو شعر
پنج شنبه سیم 8 1387

Y این سکوت تلخ  را آواز کن

Yمن به یادت این غزل را ساختم

 

Yدیگر ای آرام جان لب باز کن

 

Yبا من از ناگفته ها حرفی بزن

Yمن خریدار تو ام ، پس ناز کن

 

Yخلوتم را پر کن از حسی غریب

 

Y با  نگاهت باز هم اعجاز کن

 

 

 

                                                               

دسته ها : لاو شعر
جمعه بیست و چهارم 8 1387

You can run, you can hide, but you can't escape my love
You can run, you can hide, but you can't escape my love

Here's how it goes
You and me, up and down
But MAYBE this time we'll get it right
Worth a fight
'Cause love is something you cant SHAKE
When it breaks (When it breaks)
All it takes is some tryin'

If you feel like leaving
I'm not gonna BEG YOU TO stay
'Cause soon you'll be finding
You can run, you can hide
But you can't escape my love
You can run, you can hide
But you can't escape my love

So, if you go
You should know (you should know)
It's hard to just forget the past
So fast
It was good (it was good)
It was bad but it was real
And that's all you have
In the end our love matters (Oh no no no yeah)

If you feel like leaving
I'm not gonna BEG YOU TO (I won't BEG YOU TO stay)
Cuz soon you'll be finding
You can run, you can hide
But you can't escape my love
You can run, you can hide
But you can't escape my love

(You can run, you can run)
(You can hide, you can hide)
But you can't escape my love (my love)

You can run (you can run)
You can hide (you can hide)
But you can't escape my love

Here's how it goes
All it takes is some tryin' (Baby you can run)

If you feel like leavin'
I'm not gonna beg you to stay (I won't beg you to stay)
Cuz soon you'll be finding (you'll be finding)
You can run, you can hide
But you can't escape my love (Can't escape my love)

If you feel like leavin'
I'm not gonna beg you to stay (You can't escape my love)
Cuz soon you'll be finding
You can run, you can hide,
But you can't escape my love

You can run
You can run
You can run (Baby you can run, baby you can hide)
You can run (But you can't escape my love)
You can run (Baby you can run, baby you can hide)
You can run (But you can't escape my love)
You can run (Baby you can run, baby you can hide)
You can run (But you can't escape my love)
You can run
You can run

You can run, you can hide
But you can't escape my love

You can run, you can hide
But you can't escape my love

دسته ها : لاو شعر
چهارشنبه بیست و دوم 8 1387

Can't you see we were meant to be, baby
I want to be with you baby
Oh baby can't you see
I need you now.

دسته ها : لاو شعر
چهارشنبه بیست و دوم 8 1387
X