به نام خدا

دختری با چهره ای پر از ملال

گفت مادر از تو دارم یک سوال 

با دلیل روشن و خُلقِ نکو

چیست تعریف حجاب زن بگو ؟ 

گفت مادر پوشش از سر تا به پاست

آنچه استثنا شده زین حد دو تاست 

گردی صورت یکی از آن دوتاست

دیگری مشت تا سر انگشتهاست 

چون شنید این است تعریف حجاب

دخترک گفتا به مادر با شتاب 

پس چرا باید کنم چادر به سر

از چه باید روی گیرم بیشتر

 گفت مادر پند من را گوش گیر

دخترم حق جوی باش و حق پذیر

 گر کنی روزی تو منزل را تمیز

آیدت ناگاه مهمانی عزیز 

گوید این طفلم چو گشته بی قرار

اندکی نان لطف کن بهرش بیار 

گفت اندک،لیک برخورد تو چیست؟

هیچ گویی بیش از این مطلوب نیست؟ 

دخترک گفتا بگوید او چنین

من کجا آرم برای او همین؟ 

نصف نانی در یکی سینی نهم

خامه هم در کاسه ای چینی نَهَم 

با پنیر و گردو وبا نیمرو

جملگی را می گذارم نزد او 

چونکه محبوبم زمن آن کار خواست

هر چه من کوشم برای آن رواست 

گفت مادر حال گو رأی تو چیست؟

از خدا محبوبتر نزد تو کیست؟ 

از چه در امر خدای مهربان

ما نکوشیم آنچه باشد در توان؟ 

چون حجاب زن بُوَد فرمان دوست

هر چه کامل تر به جا آرد نکوست 

برگرفته شده از کتاب پند حکیم ، مؤلف جناب استاد مهدی عدالتیان

کاری از مؤسسه فرهنگی موعود 

 


دسته ها : شعر
سه شنبه اول 2 1388
X