تو را گم مي كنم هر روز و پيدا مي كنم هر شب
بدين سان خواب ها را با تو زيبا مي كنم هر شب
تبي اين كاه را چون كوه سنگين مي كند آنگاه
 چه آتش ها كه در اين كوه بر پا مي كنم هر شب

  تو را 

دسته ها : اس عاشقانه91
چهارشنبه شانزدهم 1 1391
X