فقط کسی معنی دلتنگی را درک می کند که طعم وابستگی را چشیده باشد پس هیچوقت به کسی وابسته نشو که سرانجام آن وابستگی دلتنگیست
دسته ها : عاطفى
شنبه جهاردهم 10 1387
X