می دونستی اشک از لبخند با ارزش تر؟ چون لبخند را به هر کسی می تونی هدیه کنی اما فقط واسه کسی اشک می ریزی که نمی خوای از دستش بدی.
دسته ها : عاطفى
شنبه جهاردهم 10 1387
X