ز دوستان دورنگم عجیب دل تنگ است......فدای همت آن دشمنی که یکرنگ است.
دسته ها : پیامک
شنبه جهاردهم 10 1387
X