کاش ماه می دانست از این همه سیاره و ستاره فقط یکی مشتری است.
دسته ها : پیامک
شنبه جهاردهم 10 1387
X