از کسی که دوستش داری ساده دست نکش شاید دیگه هیچوقت کسی رو مثل اون دوست نداشته باشی و از کسی هم که دوستت داره بی تفاوت عبور نکن چون شاید هیچوقت هیچکس تورو مثل اون دوست نداشته باشه.
دسته ها : عاطفى
شنبه جهاردهم 10 1387
X