یک روزی غمی می رسد اندازه ی کوه، یک روز نشاط می رسد اندازه ی دشت. افسانه ی زندگی همین است گلم، در سایه ی کوه باید از دشت گذشت.
دسته ها : عاطفى
شنبه جهاردهم 10 1387
X