دوست داشتن همیشه گفتن نیست گاه سکوت است و گاه نگاه...! غریبه این درد مشترک من و توست که گاهی نمی توانیم در چشم های یکدیگر نگاه کنیم.
دسته ها : پیامک
شنبه جهاردهم 10 1387
X