به اولین قاصدکی که از شهر قشنگ زندگی تو بگذرد پیغام میدهم که هیچ چیز نمی تواند خوبیهایت را از دلم جدا کند حتی فاصلـــــه ها
دسته ها : عاطفى
شنبه جهاردهم 10 1387
X