وقتی عشقت تنهات گذاشت نگران خودت نباش که بعد از او چه کار کنی، شرمنده ی دلت باش که بهت اطمینان کرد .
دسته ها : عاطفى
شنبه جهاردهم 10 1387
X