گفتی که ترکم می کنی راضی به مرگم می کنی هر آنچه می خواهی بکن اما فراموشم نکن .
دسته ها : عاطفى
شنبه جهاردهم 10 1387
X