بغض بزرگترین نوع اعتراضه. اگه بشکنه دیگه اعتراض نیست التماسه * اگر گناه وزن داشت هیچ کس را توان آن نبود که گامی بردارد.* فرقی نمی کنه اول من اومدم یا تو...مهم اینه که کی تا آخرش می مونه
دسته ها : عاطفى
شنبه جهاردهم 10 1387
X