* من ادعا نمی کنم همواره به یاد کسانی هستم که دوستشان دارم ولی می توانم ادعا کنم که لحظاتی که به یادشان نیستیم هم دوستشان دارم .


دسته ها : عاطفى
شنبه جهاردهم 10 1387
X