هرگز عشق را گدایی نکنید زیرا هیچگاه چیز با ارزشی به گدا داده نمی شود.
دسته ها : پیامک
چهارشنبه یازدهم 10 1387
X