اگر دریچه قلبم رو باز کنی اینو می شنوی:
...
...
...
ای یار! اون در لعنتی رو ببند، سوز میاد!


دسته ها :
چهارشنبه یازدهم 10 1387
X