اولی:« از بس استراحت کردم، خسته شدم.»
دومی:« خب یک کم استراحت کن.»

دسته ها : علوم فناوری
جمعه بیست و هفتم 10 1387
X