معما:آیا می توانید فقط با 5 چوب کبریت یک مکعب کامل بسازید به طوری که هیچ کدام از آن ها را نه خم کرده و نه بشکنید؟

 

جواب:در این جا منظور از مکعب کامل عددی است که برابر توان سوم عددی طبیعی است نه شکل هندسی مکعب!!!

همان طور که می دانیم رومی ها عدد 8 که مکعب کامل است را با نماد VIII نشان می دادند،حال اگر چوب کبریت ها را به صورت زیر قرار دهیم معما حل خواهد شد.Innocent


دسته ها : علمی
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
X