بعضی وقتها صبح خیلی زود از خواب بیدار می شویم و خیلی با نشاط هستیم  برای همین زود از رختخواب بلند می شویم اما این کار خوب نیست. پزشکان می گویند که این کار باعث بیماری قلبی خواهد شد.لحظهای که چشم هایمان را باز می کنیم لحظه مهمی است که در قلب اثر زیادی می گذارد اگر در این لحظه به سرعت از جا برخیزیم به قلب فشار وارد می شود. پس برای چند دقیقه هم که شده در حالت بیداری در رختخواب استراحت کنیدتا گردش خون شما به حالت عادی برگردد.
دسته ها : علمی
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X