بعضی از آدمهای خوش شانس هنگامی که پشه آنها را نیش میزند دچار خارش و برآمدگی پوست نمی شوند شاید بیشتر ما این طور باشیم. پزشکان بر این غقیده اند که برآمدگی و خارش علامت حساسیت است.بعضی از انسانها به مایعی که پشه در پوست تزریق می کند حساسیت دارند. اما جالب است بدانیم که تنها پشه های ماده اند که نیش میزنند پشه ماده با نیش تیزش سوراخی در پوست ایجاد می کند و سپس دهان لوله ای شکل خود را در سوراخ فرو می برد و یک یا دو قطره خون از آها می مکد به این گونه است که پشه غذایش را تامین می کند. پشه این کار را به تندی انجام می دهد تا خون به شکل لخته در نیاید و یا اینکه انسان فرصت خاراندن محل گزیدگی را پیدا نکند. البته مایعی در دهان پشه وجود دارد که مانع لخته شدن خون می شود و همین مایع است که سبب سوزش پوست بدن می شود. بیشتر مردم به این مایع حساسیت دارند هنگامی که کمی از این مایع به زیر پوست نفوذ کند پوست متورم می شود و شروع به خارش می کند.
دسته ها : علمی
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
X