عاقلان نقطه پرگار وجودندولی

عشق داند که درین دایره سرگردانند.


دسته ها : شعر
يکشنبه دهم 9 1387
X