2 معمای خیلی قشنگ

سه نفر برای خرید یک ضبط صوت نفری ده هزار تومان که جمعا 30 هزار تومان می شود پرداخت می کنند . صاحب مغازه به شاگردش می گوید : من ضبط را گران تر از قیمت اصلی فروختم این 5 هزار تومان را بگیر و بین آن سه نفر تقسیم کن . شاگرد مغازه از این 5 هزار تومان 2 هزار تومان را خودش بر می دارد و نفری هزار تومان به آن سه نفر می دهد ( یعنی سه هزار تومان رو بین آنها تقسیم می کند ) . پس در نتیجه هر نفر فقط 9 هزار تومان برای ضبط صوت پرداخت کرده که جمعا می شود 27 هزار تومان که با 2 هزار تومان که دست شاگرد مانده می شود 29 هزار تومان . حالا سوال این است که باقی مانده پول یعنی یک هزار تومان کجاست ؟

خوب فکر کن خیلی راحته!!!


دسته ها : علمی
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X