هیچگاه نگذار در کوهپایه های عشق کسی دستت را بگیرد که احساس میکنی در ارتفاعات آنرا رها خواهد کرد.
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X