اگر یارم مرا خواهد غمی نیست،

که درد عاشقی درد کمی نیست.


If my sweetheart wants me, there is no grief for me

Because love has big sore.

دسته ها : پیامک
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X