هر از گاهی توقف ،فرصت خوبی است برای دیدن مسیر طی شده و نگریستن به راه پیش رو،گاهی برای رسیدن باید ایستاد.

Sometimes stopping is good fortune to see the passed way & looking to the future way, sometimes you should stop that you can arrive.

دسته ها : پیامک
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X