بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست و قشنگترین روزم روز دیدار توست.

My best gong is your heart beats & my best day is the day of meeting.

دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X