هر آتیشی که دیدی به یاد قلب منم باش آخه از دوریت بدجوری آتیش گرفته

............a$...............s$
............f$

دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
............s$
............s$<-PostContent->sup3;´.......,..s$³
..........h$$³.......s
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
...$³
.........i$$$.......s<-PostContent->sup3;....³$
.....$...n$$$s.....s<-PostContent->sup3;.....³,
....s$...'³$$$@...$$
....$....³$$$4...³$s
...³$.....³$$$$u..s$$....s´
...`$.....³$$$$.$$...s³
....³$s....³$$$s$<-PostContent->sup3;..s
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387

.....³$s....$$$s$$'..s$
..`s...$$...s$$$$³..s$³..s
...$.s$$..s$$$$$$$³..s$
.s$.s$$s$$$$$$$$.s$
..s$$$$$$$$$$$$$<-PostContent->sup3;
.s$$ssss$$$$$$$ssss$$<-PostContent->acute;
$s§§§§§§§§§s$$$s§§§§§§§§§s$,
³§§§§§§§§§§§§§§s$s§§§§§§§§§§§§§s
³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
..§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
..³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
...³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
.....³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
.......³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
...........³§§§§§§§§§§§§§§§³
..............³§§§§§§§§§§§³
...................³§§§§§³
......................³§³


دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X