بزرگی را گفتند زندگی چند بخش است؟
گفت:دو بخش.کودکی و پیری
گفتند پس جوانی را چه شد؟
گفت:با عشق ساخت.با بی وفایی سوخت. با جدایی مرد.

دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X