الهى!به بهشت و حور چه نازم؛مرا دیده اى ده که از هر نظر بهشتى سازم.
دسته ها : مناجات
يکشنبه سوم 9 1387
X