اشک ها ی دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست.
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X